Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

วัดผล-ประเมิน-และสถิติ

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/วัดผล-ประเมิน-และสถิติ สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
การวัดและประเมินเด็กแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย (ปรับปรุงแก้ไข)
การวัดและประเมินเด็กแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย (ปรับปรุงแก้ไข)
9789749694770
$9.30  
สถิติ : ความรู้ฉบับพกพา : Statistics : A Very Short Introduction
สถิติ : ความรู้ฉบับพกพา : Statistics : A Very Short Introduction
9786163051844
$7.20  
นวัตกรรมการศึกษา ชุด การจัดทำและพัฒนา แบบฝึกทักษะ การฟังภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
นวัตกรรมการศึกษา ชุด การจัดทำและพัฒนา แบบฝึกทักษะ การฟังภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ
9786167542171
$11.30  
วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย หลักปฏิบัติจากประสบการณ์
วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย หลักปฏิบัติจากประสบการณ์
9786162102912
$10.10  
คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการตามรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 +CD (E-Book)
คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการตามรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 +CD (E-Book)
9786167542126
$10.50  
การสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
การสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
9789743158605
$4.80  
หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
9786162103209
$10.10  
วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู
วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้ ปัญญาจากประสบการณ์ของ 8 นักวิจัยชั้นครู
9786163290786
$9.00  
วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า
วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า
9789740334620
$8.20  
WiTThai เล่ม 2 เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย
WiTThai เล่ม 2 เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย
9786164171008
$10.70  
แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย : เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์
แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย : เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธี การเขียนวิทยานิพนธ์
9786162105586
$16.90  
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
9789743159855
$6.10  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางสำนึก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทางสำนึก
9789743158612
$5.00  
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)
9786164681149
$21.90  
ปรัชญาการเมือง
ปรัชญาการเมือง
9789743158995
$14.80  
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ
9786167627113
$9.40  
การทำวิจัยในชั้นเรียน
การทำวิจัยในชั้นเรียน
9786167136127
$4.80  
เทคนิคการประเมินโครงการ
เทคนิคการประเมินโครงการ
9789990083651
$14.70  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
9789740332428
$12.10  
สถิติ เล่มเดียวจบ
สถิติ เล่มเดียวจบ
9786162366109
$5.40