Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

การบริหารการศึกษาและการจัดการ

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/การบริหารการศึกษาและการจัดการ สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9789748221526
$8.60  
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 1 ล.2
แผนการจัดประสบการณ์ อ.2 ภาคเรียน 1 ล.2
9789745236066
$6.20  
นวัตกรรมการศึกษา ชุด 4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา ชุด 4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
9786167542225
$14.50  
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
9786169070771
$16.10  
กล้าที่จะสอน
กล้าที่จะสอน
9786167368405
$15.30  
Finnish Lessons 2.0 ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์
Finnish Lessons 2.0 ปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ บทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์
9786167885445
$15.90  
เก่งมาจากไหน? : Oxford - Cambridge
เก่งมาจากไหน? : Oxford - Cambridge
9786162983009
$8.00  
โรงเรียนบันดาลใจ
โรงเรียนบันดาลใจ
9786167885278
$15.30  
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
9786160442010
$8.00  
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา
9789740337812
$11.10  
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทย
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสังคมไทย
9786164236745
$11.20  
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9789740337058
$10.20  
การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา (Leadership Development : Theories, Best Practices and Case Study)
การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา (Leadership Development : Theories, Best Practices and Case Study)
9786162105289
$8.50  
การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศ
9789743159664
$7.70  
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development
9786169139492
$8.50  
การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
การศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
9789740338413
$10.70  
กิจกรรมบูรณาการงานประดิษฐ์ สู่ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมบูรณาการงานประดิษฐ์ สู่ความคิดสร้างสรรค์
9789740337096
$9.00  
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
9786168221228
$18.00  
หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
9789740338406
$11.90  
ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช
ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช
9786160826612
$7.50