Categories
 
Shopping Cart
0 items
 
 

อุปกรณ์การเรียนการสอน-วิธีการสอน-เทคนิค

จำหน่าย ขาย Thai Book หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ การศึกษา/การจัดการการศึกษา/อุปกรณ์การเรียนการสอน-วิธีการสอน-เทคนิค สามารถสั่งซื้อและจัดส่งทั่วโลก ราคายุติธรรม
Sort By:
ฝึกคิดเลขเร็ว
ฝึกคิดเลขเร็ว
9789747228854
$3.40  
ชุดจัดบอร์ดวันสำคัญ วันลอยกระทง
ชุดจัดบอร์ดวันสำคัญ วันลอยกระทง
9789749125786
$3.80  
Thinking School สอนให้คิด
Thinking School สอนให้คิด
9786165440295
$9.40  
สบายตา โมเดล :รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
สบายตา โมเดล :รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
9789747528688
$11.90  
Thinking Classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา
Thinking Classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา
9786163353825
$7.40  
Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
9786163353832
$9.70  
ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ เล่ม 4
ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ เล่ม 4
9789742898663
$9.30  
การคิดและการคิดเกี่ยวกับการรู้ : แนวการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน
การคิดและการคิดเกี่ยวกับการรู้ : แนวการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน
9786163611918
$9.00  
รู้จักเด็กจากงาน : ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู
รู้จักเด็กจากงาน : ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู
9789740331667
$7.00  
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
9789740333128
$8.20  
การจัดการเรียนรู้ Stem ในระดับปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้ Stem ในระดับปฐมวัย
9786160423798
$9.20  
เทคนิคสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ +แผ่นเทมเพลต
เทคนิคสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ +แผ่นเทมเพลต
9786167542423
$9.70  
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
9789740332275
$8.20  
Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น
Thinking Teacher อยากสอนศิษย์ให้คิดเป็น
9786164400436
$8.00  
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น
9786160432820
$7.20  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม แห่งศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม แห่งศตวรรษที่ 21
9786169236917
$7.40  
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
9789740335061
$11.30  
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
9789740334019
$12.50  
รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21
รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21
9786163824103
$6.20  
The Power Of Bilingualism ดีได้ด้วยพลังสองภาษา
The Power Of Bilingualism ดีได้ด้วยพลังสองภาษา
9786164210042
$7.70