Shopping Cart
0 items
 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
Click to enlarge
Price: $15.50
Availability:
Model: 9789742035853สารบัญ

สารบัญ
มาตรา 1 ถึง มาตรา 4 หลักทั่วไป
มาตรา 5 หลักเกณฑ์ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 6 และ มาตรา 7 การออกพระราชกฤษฎีกาและการปิดประกาศสำเนา
มาตรา 8 การเข้าสำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน
มาตรา 9 การกำหนดราคาเบื้องต้นอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน
มาตรา 10 การตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
มาตรา 10 ทวิ อำนาจรัฐมนตรีในการสั่งแก้ไขราคาซื้อขายหรือราคาเบื้องต้น
มาตรา 11 และ มาตรา 12 ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย จ่ายเงินค่าทดแทน ฯลฯ
มาตรา 13 และ มาตรา 14 การดำเนินการเวนคืนในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
มาตรา 15 การตรา พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ฯลฯ
ISBN :9789742035853
ผู้เขียน : ยืนหยัด ใจสมุทร
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม, สนพ.
ปี :  3/2014
ปก : ปกอ่อน
หน้า : 512 หน้า
ขนาด : 183 x 258 x 20 มม. mm
น้ำหนัก : 765 g
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
กระดาษ : กระดาษปอนด์
There are no additional images for this product.